Sáng ngày 27/10/2017 Viettel tổ chức tập huấn 

Sáng ngày 27/10/2017 Viettel tổ chức tập huấn