Ngày 28 tháng 10 họp Chi bộ, hội đồng SP nhà trường