Ngày 28 tháng 10 họp Chi bộ, hội đồng SP nhà trường

1.Họp Chi bộ vào hồi 7h; họp hội đồng SP nhà trường vào hồi 9h30

2.Liên hoan chia tay cô Hiệu trưởng nghĩ hưu

BGH nhà trường trân trọng kính mời CB-GV-NV nhà trường đến dự đúng gời